Zaproszenie do składania wniosków Sympozjum 3R: rewolucja, wojna i ich konsekwencje

 

Sympozium odbędzie się w dniach 16-17 marca 2018 r w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lutego 2018 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie “Trzy rewolucje ukraińskie” (3R) realizowanym przez Kolegium Europejskie. W tym roku prosimy o wysłanie abstraktów wystąpień opartych na aktualnych badaniach. Zgłoszenia mogą zawierać prezentację badań dotyczących rozwoju sytuacji w Ukrainie po 2014 r. W szczególności liczymy na zgłoszenia, które uwzględniają następującą tematykę:

·         międzynarodowa reakcja na wydarzenia 2014 roku w Ukrainie,

·         aneksja Krymu i jej konsekwencje dla Ukrainy i Europy,

·         wojna w Donbasie i jej konsekwencje

·         przeobrażenia społeczne będące wynikiem wojny

·         kwestie pamięci i sprawiedliwości w procesach transformacji (na Ukrainie i Europie Wschodniej)

·         problemy wojny informacyjnej i wojny hybrydowej

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji: Prof. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI, Prof. Georges MINK, Dr. Paweł KOWAL, Dr. Iwona REICHARDT (zastępca redaktora naczelnego, New Eastern Europe), Przemysław PAZIK i Paweł PUJSZO. Projektem kierują: Profesor Georges MINK i Doktor Paweł KOWAL. Sekretarzem konferencji jest Pani Kateryna PRYSHCHEPA.

Abstrakty powinny zawierać następujące informacje: tytuł; nazwisko i afiliację autora; opis metod / źródeł, wyników i wniosków badawczych oraz słowa kluczowe. Objętość tytułów – do 100 znaków, objętość abstraktów do 300 słów / 2500 znaków.

W przypadku prezentacji ustnych spodziewamy się, że teksty będą wysłane przed 12 marca 2018 r. Termin prezentacji wynosi 15 minut.

Termin złożenia wniosków upływa 4 lutego 2018 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o akceptacji zgłoszeń po 15 lutego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do złożenia propozycji udziału w sesji posterowej zamiast prezentacji ustnej. Języki konferencji: angielski, polski i ukraiński.

Organizatorzy pokryją koszty zakwaterowania i wyżywienia dla ograniczonej liczby uczestników sympozjum.

Adres do wysłania abstraktów: 3r.natolin@coleurope.eu